An Experiment to Measure Heat Capacity of <sup>3</sup>He in Aerogel

Jizhong He, A. D. Corwin, N. Mulders, J. M. Parpia, J. D. Reppy, and M. H. W. Chan

J. Low Temp. Phys., 126, 679-84 (2002).